• Odpowiedź Głównego Geodety Kraju na przedstawione przez PFSRM uwagi do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
  26/02/2015
  Informujemy, iż w odpowiedzi na skierowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych pismem z dnia 14 stycznia 2015 r. postulaty dotyczące konieczności wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i uregulowania kluczowych dla środowiska rzeczoznawców majątkowych zagadnień na poziomie ustawowym, Główny Geodeta Kraju pismem z dnia 16 lutego br. poinformował, iż przedstawione postulaty są przedmiotem analizy w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, i posłużą do określenia obszarów problemowych w prawie geodezyjnym i kartograficznym wymagających interwencji legislacyjnej. Jednocześnie Główny Geodeta Kraju poinformował, iż dostrzegając pilną potrzebę zmian w niektórych obszarach prawa geodezyjnego i kartograficznego, wystąpił do Ministra Administracji i Cyfryzacji z prośbą o wyrażenie zgody na podjęcie przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii działań mających na celu nowelizację ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz o spowodowanie wprowadzenia do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu tej nowelizacji. 
 • Analiza działalności operacyjnej w hotelarstwie dla potrzeb wyceny nieruchomości
  25/02/2015
  W opublikowanym w Biuletynie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego [nr 4/2014 (42)] artykule autorstwa dr Marleny Bednarskiej i dr Łukasza Nawrota przedstawiono najważniejsze elementy analizy działalności opera­cyjnej obiektów hotelarskich, które mają istotne znaczenie w procesie wyceny nieruchomości o takim profilu. W pierwszej kolejności ukazano istotę hote­larstwa oraz najważniejsze współczesne tendencje występujące na tym rynku. Następnie opisano najważniejsze cechy zarówno gospodarki turystycznej, jak i obiektów hotelarskich, które są istotne z punktu widzenia analizy rynku. Kluczowym przedmiotem rozważań są różne aspekty działalności operacyjnej, takie jak: yield management, USALI, wskaźniki eksploatacyjne do oceny efekty­wności zarządzania hotelem oraz struktura kosztów.
 • Dyskusja środowiskowa nt. projektu standardu wyceny KSWS „Wycena nieruchomości rolnych”
  20/02/2015
  Informujemy Państwa, iż dnia 3 marca br. (wtorek) o godzinie 14:00, przy ulicy Mostowej 10 w Poznaniu, odbędzie się dyskusja środowiskowa nt. projektu standardu wyceny KSWS „Wycena nieruchomości rolnych”. Dnia 8 grudnia 2014 r. Uchwałą nr 24/12/2014 Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przyjęła i skierowała do drugiego etapu dyskusji środowiskowej projekt Krajowego Standardu Wyceny Specjalistycznego → KSWS „Wycena nieruchomości rolnych” w wersji projektu z dnia 7 listopada 2014 r.
 • Rzeczoznawstwo majątkowe w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – postulowane zmiany
  18/02/2015
  Aktualnie w Głównym Urzędzie Statystycznym trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU 2015). Jak wynika z uzasadnienia do tego projektu konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych w klasyfikacjach będących międzynarodowymi odpowiednikami, tj. w Centralnej  Klasyfikacji Produktów ONZ (CPC) i Klasyfikacji Produktów według Działalności (CPA rev.2.1), obowiązującej w Unii Europejskiej. Wydaje się zasadnym, aby korzystając z wprowadzenia nowej klasyfikacji w pełni uwzględnić specyfikę usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych w Polsce, zwłaszcza, że w innych oficjalnych wersjach językowych (np. angielskiej, francuskiej i niemieckiej) tego samego aktu prawnego, jakim jest Rozporządzenie Komisji Europejskiej z dnia 29 października 2014 r. nr 1209/2014 ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA), zupełnie inaczej niż w polskiej wersji językowej ujęto usługi związane z wyceną nieruchomości. Tylko w polskim tłumaczeniu tego rozporządzenia usługi wyceny nieruchomości zostały powiązane z usługami pośrednictwa, co nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia formalnego i faktycznego.
 • Biuletyn Informacyjny TEGoVA, styczeń 2015 r.
  12/02/2015
  Prezentujemy kolejny numer biuletynu informacyjnego TEGOVA - Magazynu REV ze stycznia 2015 r. Obszerna część magazynu poświęciona została wartości bankowo – hipotecznej (MLV) w kontekście wprowadzenia wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych i niezależności rzeczoznawców, jako elementu wprowadzenia dyrektywy ws. naprawy, restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD). TEGoVA wydała swoje stanowisko w kwestii wartości bankowo - hipotecznej (MLV) i odpowiedziała na dokument konsultacyjny ws. niezależności. Artykuł 124(4)(a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. ws. wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, stawia przed Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego wymóg przygotowania projektów standardów technicznych wytycznych, aby określić: „surowe kryteria oceny wartości bankowo - hipotecznej...” 
 • Spotkanie przedstawicieli PFSRM z Głównym Geodetą Kraju
  14/01/2015
  Dnia 12 stycznia 2015 r. w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Z ramienia GUGiK w spotkaniu udział wzięli: Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju oraz Urszula Juszczak Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. PFSRM reprezentowali: Prezydent Krzysztof Bratkowski, Wiceprezydenci Krzysztof Gabrel i Janusz Jasiński oraz Joanna Grzesiak (SRM w Bydgoszczy). Podczas spotkania, które odbyło się w wyniku inicjatywy złożonej przez PFSRM przedstawione zostały wnioski środowiska rzeczoznawców majątkowych zgłaszane do planowanej kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgłaszane postulaty dotyczą konieczności uregulowania kluczowych dla środowiska rzeczoznawców majątkowych zagadnień na poziomie ustawowym, oraz zmiany części już uregulowanych rozwiązań.