• Konferencja naukowo – techniczna RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY EKSPERTEM RYNKU NIERUCHOMOŚCI, Białowieża, 11 - 12 października 2014 r.
  23/10/2014
  W dniach 11 – 12 października 2014 r. w Białowieży odbyła się zorganizowana przez Północno – Wschodnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Białymstoku oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej konferencja naukowo – techniczna pt. RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY EKSPERTEM RYNKU NIERUCHOMOŚCI. W konferencji udział wzięło ponad 100 uczestników. Konferencję otworzył Bogdan Ratasiewicz Prezes Północno – Wschodniego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Białymstoku, który podkreślił, że rzeczoznawca majątkowy jako ekspert rynku nieruchomości to z jednej strony stwierdzenie faktu, ale z drugiej wskazanie pożądanego obszaru rozwoju zawodu w przyszłości. Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Józefa Wiater w swoim wystąpieniu podkreśliła interdyscyplinarny charakter zawodu rzeczoznawcy majątkowego, i wskazała obszary prowadzonej na Wydziale działalności naukowo - badawczej, która stanowić może pole współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i środowiskiem zawodowym osób zajmujących się w praktyce obsługą rynku nieruchomości. 
 • BIULETYN Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego nr 3/2014 [41]
  21/10/2014
  W najnowszym, wrześniowym  numerze  kwartalnika Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego znalazły się interesujące i zróż­nicowane tematycznie arty­kuły, które mogą być  pomocne w codziennej praktyce zawodowej rzeczoznawców majątkowych.Zespół Redakcyjny szczególnie cieszy fakt, że na łamach kwartalnika zaprezentowana została przygotowana w międzynaro­dowym zespole (Ivo Kostov, Sławomir Palicki, Izabela Rącka) analiza rynku → Porównanie bułgarskiego i polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie Warny, Poznania i Kalisza. Tego typu analizy porównawcze stanowią cenne źródło wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania rynków nieruchomości w gospo­darkach byłego bloku wschod­niego. 
 • Relacja z XXIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, 25 - 26 września 2014 roku, Rzeszów
  07/10/2014
  Już dwudziesty trzeci raz w historii funkcjonowania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, tym razem w Rzeszowie, spotkali się wszyscy, którym funkcjonowanie tego zawodu nie jest obojętne. Jak pokonywać codzienne trudności i jak zdobywać potrzebną wiedzę, wskazywali uczestnikom prowadzący poszczególne sesje oraz referujący tematy konferencyjne. Uczestników i gości Konferencji powitali z ramienia organizatorów:  Krzysztof Bratkowski – Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych  w Warszawie i Bogusława Szczepanik – Prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie. Wśród uczestników Konferencji byli rzeczoznawcy majątkowi z Rumunii: Marian Tekre – przedstawiciel Adriana  Vascu  Presidenta of ANEVAR  oraz George Degarescu  President of Filiala Sud-Est, którzy podczas sesji powitalnej przedstawili zasady funkcjonowania rzeczoznawców majątkowych w  ich kraju ...
 • Ubezpieczenie OC spółki cywilnej rzeczoznawców majątkowych
  30/09/2014
  Od 2014 roku obowiązek ubezpieczenia OC zawodowego rzeczoznawców majątkowych, dotyczy tylko przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa. Wśród rzeczoznawców majątkowych nadal pojawia się wiele pytań dotyczących obowiązkowego OC. Najwięcej wątpliwości budzi, najbardziej chyba popularna forma prowadzenia działalności wśród rzeczoznawców, tj. spółka cywilna. A konkretnie konieczność posiadania ubezpieczenia zawodowego przez wspólników. Dotychczas wiele firm uznawało, że aby spełnić obowiązek ubezpieczenia, wystarczy zakupienie polisy tylko przez jednego ze wspólników.
 • Prawne aspekty wyceny wynagrodzeń w sprawach przesyłowych. Uwagi na tle projektu standardu KSWS 4 z 14 grudnia 2013 r.
  14/09/2014
  W odniesieniu do treści projekt standardu wyceny KSWS-4 „Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych” w wersji z 14 grudnia 2013 r. przedstawiamy opinię  prof. dr hab. Jacka Góreckiego (Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,) oraz dr Grzegorza Matusika (Katedra Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), która swoim zakresem obejmuje analizę założeń prawnych, na których oparty został projekt standardu, w kontekście treści istotnych aktów prawnych i ich wykładni dokonanej przez Sąd Najwyższy.
 • Rzeczoznawstwo majątkowe w Polskiej Klasyfikacji Działalności – postulowane zmiany
  09/09/2014
  Aktualnie obowiązująca Polska Klasyfikacja Działalności (zwana dalej PKD 2007) została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1885). Rzeczoznawstwo majątkowe, chociaż jest prawnie i instytucjonalnie, ale również faktycznie, czyli w praktyce polskiej rzeczywistości gospodarczej, wyodrębnione jako oddzielna działalność spośród innych działalności mieszczących się w segmencie, który można określić jako „działalność związana z obsługą rynku nieruchomości”, nie jest wprost ujęte w PKD 2007. Wydaje się, że w obszarze będącym tematem niniejszego wystąpienia, możliwe są zmiany w Polskiej Klasyfikacji Działalności, które jednocześnie byłyby zgodne zarówno z europejską klasyfikacją NACE Rev. 2, jak również z zasadami budowy Polskiej Klasyfikacji Działalności.