• Przepisy ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej rozwiązaniem części problemów z dostępem do informacji o nieruchomościach
  30/08/2014
  Zgodnie z art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przy szacowaniu nieruchomości wykorzystuje się wszelkie, niezbędne i dostępne dane o nieruchomościach, zawarte m.in.  w  ewidencji sieci uzbrojenia terenu (art. 155 ust. 1 pkt 1).  Z kolei art. 155 ust. 3 w/w ustawy stanowi, że właściwe organy, agencje, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy oraz urzędy skarbowe są obowiązane udostępniać rzeczoznawcom majątkowym dane określone w ust. 1, a więc również dotyczy to organów służby geodezyjnej i kartograficznej w zakresie danych dotyczących ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Jednocześnie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego wskazują, że przy określaniu wartości nieruchomości konieczna jest znajomość cen nieruchomości porównawczych (nieruchomości podobnych), ale również niezbędna jest znajomość cech wpływających na poziom tych cen. W procesie wyceny nieruchomości konieczna jest ocena nieruchomości, które były przedmiotem obrotu, i w tym celu niezbędny jest dostęp rzeczoznawców majątkowych do źródeł informacji o nieruchomościach, co zostało zauważone przez prawodawcę przy konstruowaniu, cytowanych powyżej, zapisów zawartych w art. 155 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 • WARTOŚĆ MAJĄTKU PUBLICZNEGO ORAZ PUBLICZNO - DOSTĘPNEGO
  28/08/2014
  Sprawy majątku publicznego, mają obecnie etap konstruktywnej realizacji i współpracy wśród wielu profesjonalnych środowisk. Zadania ustanowienia powszechnych zasad i technik szacowania wartości majątku publicznego podjęła się ostatnio międzynarodowa organizacja IVSC (Międzynarodowy Komitet Standardów Wycen), która w ciągu najbliższych kilku lat zamierza ustalić w miarę jednoznaczne wytyczne dla międzynarodowych społeczności. IVSC stara się znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących pytań: Czy ekonomiczna wartość publicznego majątku odzwierciedla takie korzyści, jakie może ona generować dla społeczeństwa? Czy  obecne użytkowanie jest poniżej optymalnego i czy alternatywne funkcje powinny być uwzględniane i wykazywane? Czy koszty reprodukcji lub odtwarzania są odpowiednim punktem wyjścia do wyceny, w podejściu kosztowym dla specjalistycznych obiektów? Jak zużycie ekonomiczne powinno być odzwierciedlone w wycenie takiego majątku, w sytuacji dla posiadania bez zysku?
 • Biuletyn informacyjny TEGoVA – lipiec 2014 r.
  06/08/2014
  Prezentujemy kolejny, lipcowy, numer Biuletynu Informacyjnego TEGoVA. W zamieszczonym jako pierwszy artykule  poinformowano o wyborze, podczas zgromadzenia ogólnego TEGoVA, które  odbyło się w maju br.w Oslo, na kolejną trzyletnią kadencję nowego Zarządu TEGoVA. Nowym przewodniczącym został Krzysztof Grzesik z Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, który zapewnił o priorytetowym zaangażowaniu w pomoc rządom w określeniu niezawodnych krajowych standardów wyceny nieruchomości w oparciu o Europejskie Standardy Wyceny (EVS), zgodnie z wytycznymi unijnej dyrektywy kredytowej i rekomendacjami Europejskiego Banku Centralnego.  W kolejnych publikacjach czytamy między innymi, że TEGoVA rozpoczęła pracę nad Europejskimi Standardami Wyceny 2016. Natomiast John Hockey prezes Rady Europejskich Standardów Wyceny podejmuje aktualną wciąż tematykę pewności wyceny i ryzyk rynkowych.W bieżącym numerze Biuletynu TEGoVA zaprezentowany został również tekst „Powrót do przyszłości! Wartość odtworzeniowa i podstawy wyceny inne niż wartość rynkowa” autorstwa Profesora Mieczysławy Prystupy.
 • Nowelizacja ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – zmiany w dostępie do danych zasobu geodezyjno – kartograficznego
  14/07/2014
  W Dzienniku Ustaw z dnia 4 lipca 2014 r. (poz. 897) została ogłoszona ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ustawa ta wprowadza m.in. modyfikacje w dostępie do informacji i materiałów z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz odpłatności za ten dostęp. Ustawa wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2014 roku.  Prace nad tą ustawą prowadzone były przede wszystkim w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 30/12), w którym Trybunał orzekł, iż art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) jest niezgodny z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie Trybunał postanowił, iż zakwestionowany przepis utraci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości
  01/07/2014
  Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych informuje, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 24 czerwca 2014 r. (pozycja 826) opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Wymienione rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. - Dz. U. z 2014 pozycja 518 ze zm.)   i  było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami (Dz. U. Nr 117, poz. 786) ...
 • Relacja z nadbałtyckiej wyprawy rzeczoznawców majątkowych
  01/07/2014
  W dniach 17 – 24 maja 2014 roku Oddział Warszawski Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości zorganizował dla rzeczoznawców majątkowych historyczno – krajoznawczo – szkoleniową wyprawę na Litwę, Łotwę i Estonię, podczas której odbyło się szkolenie z zakresu wyceny mienia zabużańskiego. Dwa autokary z 85 rzeczoznawcami majątkowymi w osiem dni pokonały 2700 km (Warszawa – Kowno – Kłajpeda – Połąga – Szawle – Rundale – Kircholm – Ryga – Wyspa Muhu – Wyspa Saarema – Tallin – Biały Kamień – Tartu – Daugavpils – Wilno – Troki – Druskienniki – Warszawa).