• Wątpliwości w sprawie definicji zaimka „kilkanaście” wyjaśnione
  23/07/2015
  W związku ze zgłaszanymi przez rzeczoznawców majątkowych wątpliwościami odnoszącymi się do prawidłowej definicji zaimka „kilkanaście” Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych podjęła działania w celu wyjaśnienia zgłoszonych wątpliwości. Definicja ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia formalnego wypełnienia dyspozycji zawartej w § 4 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207 poz. 2109 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którą „przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się co najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się w drodze korekty średniej ceny nieruchomości podobnych współczynnikami korygującymi, uwzględniającymi różnice w poszczególnych cechach tych nieruchomości”. 
 • Pierwszy Kongres TEGoVA - Bukareszt 9 lipca 2015 r.
  22/07/2015
  Pierwszy Kongres TEGoVA zorganizowany został pod patronatem TEGoVA przez rumuńskie stowarzyszenie ANEVAR. Podczas Kongresu prezentowane i dyskutowane były najistotniejsze i najbardziej aktualne tematy związane z wyceną nieruchomości. Michael MacBrien mówił o europejskich regulacjach prawnych w Unii Europejskiej, które wpływają na zmiany zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Krzysztof Grzesik - Prezydent TEGoVA w swoim wystąpieniu zwracał uwagę na problem związany z dużą liczbą standardów wyceny nieruchomości, które mają zdefiniowaną wartość rynkową, we wszystkich jest ona bardzo podobna, ale nie taka sama. Na przykład IVS odwołują się do pojęcia Highest and Best Use, a na przykład EVS czy RICS odwołuje się do Hope Value.
 • Kalendarz prawny, nowy tekst jednolity ustawy o gospodarce nieruchomościami
  17/07/2015
  Informujemy, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 11 czerwca 2015 r. opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ponadto w Dzienniku Ustaw z dnia dnia 29 czerwca 2015 r.  ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, natomiast dnia 10 lipca 2015 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
 • Kraków 1997 - 2015, Konferencje Wyceny Nieruchomości Zabytkowych, dziesięć tematycznych spotkań rzeczoznawców majątkowych
  15/07/2015
  W maju bieżącego roku odbyło się dziesiąte,  organizowane co dwa lata przez Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie, spotkanie rzeczoznawców majątkowych i sympatyków spuścizny historycznej obiektów zabytkowych - WAZA 2015. Spotkania, których motywem przewodnim jest wycena nieruchomości zabytkowych, odby­wają się w Krakowie od 1997 r.  Każda z dziesięciu konfe­rencji zajmowała się innym rodzajem zabytków. Łączyło je piękno, niepowtarzalność, rzadkość, różnorodność form architektonicznych, artystyczny detal wystroju i wyposażenia oraz uwarunkowania prawne, ekonomiczne i historyczne. Na kolejnych konferencjach szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy te wspaniałe, niecodzienne obiekty mają wpływ na naszą codzienność i w jakim stopniu zmie­niają nasze postrzeganie rzeczywistości. 
 • XXIV Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Białystok 24 - 25 września 2015 r.
  08/07/2015
  Północno - Wschodnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zapraszają w dniach 24 i 25 września 2015 r. do Białegostoku, gdzie odbędzie się  XXIV Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych "INWESTOWANIE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI". W programie przewidziane są wystąpienia dotyczące finansowania inwestycji w nieruchomości, zarządzania nieruchomościami, oceny ryzyk w tego typu inwestycjach. Poza sesjami referatowymi planowany jest również panel dyskusyjny dotyczący podejścia do optymalizacji sposobu wykorzystania nieruchomości oraz definiowania wartości rynkowej nieruchomości w ujęciu regulacji polskich i międzynarodowych.  Białystok będzie po raz pierwszy gościł uczestników Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych. Dlatego też oprócz części merytorycznej, dotyczącej zagadnień związanych z inwestowaniem na rynku nieruchomości, organizatorzy planują prezentację obiektów będących wizytówką miasta i to zarówno historycznych, jak i współczesnych.
 • Biuletyn Informacyjny TEGoVA, kwiecień 2015 r.
  05/07/2015
  Prezentujemy kolejny numer biuletynu informacyjnego TEGoVA - Magazynu REV z kwietnia 2015 r. Wstępna część magazynu poświęcona jest przedstawionym przez TEGoVA na szczycie w Berlinie wytycznym dotyczącym wartości rynkowej, zgodne z wymogami ostrożnościowymi dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR). Artykuł 4(76) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.  w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego Rozporządzenie (UE) nr 648/2012, w następujący sposób określają definicję wartości rynkowej: “przybliżona kwota, za którą można sprzedać nieruchomość w momencie szacowania, przy założeniu, że istnieje chętny nabywca i chętny sprzedający, i że uzyskana zostanie w normalnej, rynkowej transakcji poprzedzonej właściwym marketingiem, w którym każda ze stron będzie postępowała świadomie, rozsądnie i bez przymusu”. 
vintage-erotic