• Relacja z XXIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, 25 - 26 września 2014 roku, Rzeszów
  07/10/2014
  Już dwudziesty trzeci raz w historii funkcjonowania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, tym razem w Rzeszowie, spotkali się wszyscy, którym funkcjonowanie tego zawodu nie jest obojętne. Jak pokonywać codzienne trudności i jak zdobywać potrzebną wiedzę, wskazywali uczestnikom prowadzący poszczególne sesje oraz referujący tematy konferencyjne. Uczestników i gości Konferencji powitali z ramienia organizatorów:  Krzysztof Bratkowski – Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych  w Warszawie i Bogusława Szczepanik – Prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie. Wśród uczestników Konferencji byli rzeczoznawcy majątkowi z Rumunii: Marian Tekre – przedstawiciel Adriana  Vascu  Presidenta of ANEVAR  oraz George Degarescu  President of Filiala Sud-Est, którzy podczas sesji powitalnej przedstawili zasady funkcjonowania rzeczoznawców majątkowych w  ich kraju ...
 • Ubezpieczenie OC spółki cywilnej rzeczoznawców majątkowych
  30/09/2014
  Od 2014 roku obowiązek ubezpieczenia OC zawodowego rzeczoznawców majątkowych, dotyczy tylko przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa. Wśród rzeczoznawców majątkowych nadal pojawia się wiele pytań dotyczących obowiązkowego OC. Najwięcej wątpliwości budzi, najbardziej chyba popularna forma prowadzenia działalności wśród rzeczoznawców, tj. spółka cywilna. A konkretnie konieczność posiadania ubezpieczenia zawodowego przez wspólników. Dotychczas wiele firm uznawało, że aby spełnić obowiązek ubezpieczenia, wystarczy zakupienie polisy tylko przez jednego ze wspólników.
 • Prawne aspekty wyceny wynagrodzeń w sprawach przesyłowych. Uwagi na tle projektu standardu KSWS 4 z 14 grudnia 2013 r.
  14/09/2014
  W odniesieniu do treści projekt standardu wyceny KSWS-4 „Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych” w wersji z 14 grudnia 2013 r. przedstawiamy opinię  prof. dr hab. Jacka Góreckiego (Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,) oraz dr Grzegorza Matusika (Katedra Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), która swoim zakresem obejmuje analizę założeń prawnych, na których oparty został projekt standardu, w kontekście treści istotnych aktów prawnych i ich wykładni dokonanej przez Sąd Najwyższy.
 • Rzeczoznawstwo majątkowe w Polskiej Klasyfikacji Działalności – postulowane zmiany
  09/09/2014
  Aktualnie obowiązująca Polska Klasyfikacja Działalności (zwana dalej PKD 2007) została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1885). Rzeczoznawstwo majątkowe, chociaż jest prawnie i instytucjonalnie, ale również faktycznie, czyli w praktyce polskiej rzeczywistości gospodarczej, wyodrębnione jako oddzielna działalność spośród innych działalności mieszczących się w segmencie, który można określić jako „działalność związana z obsługą rynku nieruchomości”, nie jest wprost ujęte w PKD 2007. Wydaje się, że w obszarze będącym tematem niniejszego wystąpienia, możliwe są zmiany w Polskiej Klasyfikacji Działalności, które jednocześnie byłyby zgodne zarówno z europejską klasyfikacją NACE Rev. 2, jak również z zasadami budowy Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 • Przepisy ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej rozwiązaniem części problemów z dostępem do informacji o nieruchomościach
  30/08/2014
  Zgodnie z art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przy szacowaniu nieruchomości wykorzystuje się wszelkie, niezbędne i dostępne dane o nieruchomościach, zawarte m.in.  w  ewidencji sieci uzbrojenia terenu (art. 155 ust. 1 pkt 1).  Z kolei art. 155 ust. 3 w/w ustawy stanowi, że właściwe organy, agencje, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy oraz urzędy skarbowe są obowiązane udostępniać rzeczoznawcom majątkowym dane określone w ust. 1, a więc również dotyczy to organów służby geodezyjnej i kartograficznej w zakresie danych dotyczących ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Jednocześnie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego wskazują, że przy określaniu wartości nieruchomości konieczna jest znajomość cen nieruchomości porównawczych (nieruchomości podobnych), ale również niezbędna jest znajomość cech wpływających na poziom tych cen. W procesie wyceny nieruchomości konieczna jest ocena nieruchomości, które były przedmiotem obrotu, i w tym celu niezbędny jest dostęp rzeczoznawców majątkowych do źródeł informacji o nieruchomościach, co zostało zauważone przez prawodawcę przy konstruowaniu, cytowanych powyżej, zapisów zawartych w art. 155 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 • WARTOŚĆ MAJĄTKU PUBLICZNEGO ORAZ PUBLICZNO - DOSTĘPNEGO
  28/08/2014
  Sprawy majątku publicznego, mają obecnie etap konstruktywnej realizacji i współpracy wśród wielu profesjonalnych środowisk. Zadania ustanowienia powszechnych zasad i technik szacowania wartości majątku publicznego podjęła się ostatnio międzynarodowa organizacja IVSC (Międzynarodowy Komitet Standardów Wycen), która w ciągu najbliższych kilku lat zamierza ustalić w miarę jednoznaczne wytyczne dla międzynarodowych społeczności. IVSC stara się znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących pytań: Czy ekonomiczna wartość publicznego majątku odzwierciedla takie korzyści, jakie może ona generować dla społeczeństwa? Czy  obecne użytkowanie jest poniżej optymalnego i czy alternatywne funkcje powinny być uwzględniane i wykazywane? Czy koszty reprodukcji lub odtwarzania są odpowiednim punktem wyjścia do wyceny, w podejściu kosztowym dla specjalistycznych obiektów? Jak zużycie ekonomiczne powinno być odzwierciedlone w wycenie takiego majątku, w sytuacji dla posiadania bez zysku?