• Informacja dotycząca Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW)
  16/04/2014
  Na posiedzeniu Rady Krajowej w dniu 7 kwietnia 2014 r. pojęta została uchwała o wycofaniu stosowanej dotychczas numeracji składników PKZW przy pozostawieniu jedynie nazw własnych standardów i not interpretacyjnych oraz ich określenia ogólnego (podstawowy, specjalistyczne). Kolejną uchwałą Rada przesunęła dotychczasową Notę Interpretacyjną NI-5 "Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw" do zbioru specjalistycznych standardów wyceny (KSWS).
 • Dalszy przebieg rządowego procesu legislacyjnego związanego z projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
  10/04/2014
  Aktualnie projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne jest przedmiotem prac w Komitecie Stałym Rady Ministrów. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w piśmie z dnia 26 marca 2014 roku skierowanym do Pana Rafała Trzaskowskiego Ministra Administracji i Cyfryzacji zasygnalizowała kilka obszarów problemowych związanych z projektem, które bezpośrednio dotyczą środowiska rzeczoznawców majątkowych, a wynikających z proponowanych w tym projekcie modyfikacji w zakresie dostępu do informacji z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz odpłatności za ten dostęp. W dniu 1 kwietnia 2014 roku, z inicjatywy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, odbyło się spotkanie członków Zarządu PFSRM (Krzysztof Bratkowski i Krzysztof Gabrel) z kierownictwem Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W trakcie tego spotkania jednym z podstawowych tematów były rządowe prace nad nowelizacją ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Informacja dla osób zamierzających uzyskać Świadectwo Uznania Zawodowego REV oraz osób będących na liście REV
  04/04/2014
  Polski System Uznania Zawodowego stanowi integralną część Europejskiego Systemu Uznania Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych TEGOVA, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne TEGOVA w dniu 28 kwietnia 2007 r. na posiedzeniu w Sankt Petersburgu. Istotą tego programu jest uporządkowanie i standaryzacja wymagań związanych z wykonywaniem zawodu w zakresie szacowania nieruchomości w krajach europejskich. Uczestniczyć w nim mogą wyłącznie organizacje zawodowe stowarzyszone w TEGOVA. O uznanie zawodowe, w tym systemie, ubiegać się mogą tylko rzeczoznawcy majątkowi będący członkami takich organizacji. W Polsce kryterium to spełnia Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Wnioski do rozpatrzenia przez Komisję Uznanie Zawodowego PFSRM można składać przez cały rok, natomiast posiedzenia TEGoVA, na których listy kandydatów, którzy spełniają kryteria kwalifikacyjne są zatwierdzane, odbywają się 2 razy w roku – wiosną i w jesienią. Najbliższe odbędzie się pod koniec maja bieżącego roku.
 • Ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe w świetle projektu nowelizacji kodeksu cywilnego
  02/04/2014
  W Ministerstwie Sprawiedliwości toczą się prace legislacyjne nad projektem  ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny, ustawy - Kodeks Postępowania Cywilnego oraz ustawy – Prawo o notariacie. Główny wątek wskazanego projektu koncentruje się na zmianie odpowiedzialności za długi spadkowe. Projektodawca zaproponował odwrócenie zasad odpowiedzialności spadkobierców i przycięcia jako podstawowego systemu dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza (do wysokości wartości aktywów spadku).
 • Dostęp rzeczoznawców majątkowych do informacji z zasobu geodezyjno – kartograficznego. Stanowisko Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych względem projektowanej nowelizacji ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
  27/03/2014
  W związku z trwającym procesem legislacyjnym nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów pod poz. UB26) Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych  zasygnalizowała obszary problemowe związane z tym projektem, które bezpośrednio dotyczą środowiska rzeczoznawców majątkowych, a wynikają z proponowanych w tym projekcie modyfikacji w zakresie dostępu do informacji z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz odpłatności za ten dostęp. 
 • Komisja Odpowiedzialności Zawodowej i Państwowa Komisja Kwalifikacyjna w nowych składach osobowych
  26/03/2014
  Informujemy, iż Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał zarządzenia o odwołaniu i powołaniu Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.