• Białystok 24 -25 września 2015 r.
  13/08/2015
  WARTOŚĆ RYNKOWA … warto  wziąć udział w panelu dyskusyjnym!!! Nikogo nie trzeba przekonywać, że pojęcie wartości rynkowej ma fundamentalne znacznie dla gospodarowania nieruchomościami. Pojęcie to ewaluowało przez lata. Czy definicje zawarte w regulacjach polskich i międzynarodowych są wystarczająco jasne? Czy definicje wartości rynkowej zawarte w przepisach prawa oddają w pełni jej uwarunkowania ekonomiczne? Jakie czynniki biorą pod uwagę uczestnicy gry rynkowej? Czy wartość rynkowa, jako wypadkowa oczekiwań i ocen uczestników rynku, to wartość ”najlepsza”, czy też „najbardziej ułomna”?
 • PROBLEMY RYNKU NIERUCHOMOŚCI - Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
  10/08/2015
  Szanowni Czytelnicy! Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego wydało pierwszy tegoroczny numer ukazującego się od 2001 roku Biuletynu. Zgodnie z zapowiedzią jest to numer w nowej formule wydawniczej, nieograniczającej się wyłącznie do częstotliwości uka­zywania, ale niosącej ze sobą szereg pozytywnych zmian, umożliwia­jących szerszy odbiór czasopisma w kraju i za granicą. W istotny sposób zostało ono dosto­sowane do nowoczesnych stan­dardów wydawniczych periodyków. Nowy tytuł główny - PRO­BLEMY RYNKU NIERUCHO­MOŚCI, wierniej odzwierciedla zagadnienia poru­szane dotychczas na łamach wielko­polskiego periodyku. Osiągnięcie obecnego poziomu jest efektem skoordynowanych działań całego zespołu redakcyjnego, który dokłada wszelkich starań, aby publikowane artykuły wzbogacały warsztat zawodowy rzeczoznawców majątkowych i służyły pogłębionej refleksji odnośnie rynku nieru­chomości, jego specyfiki, szeroko dyskutowanej w literaturze przed­miotu. PROBLEMY RYNKU NIERUCHOMOŚCI w tę dyskusję mają ambicję się wpisać i pre­zentować, jak dotychczas, zarówno ujęcia stricte empiryczne, jaki i stu­dia teoretyczne, koncentrujące się zwłaszcza na tak istotnym dla rynku nieruchomości jego otoczeniu praw­nym czy podatkowym. 
 • Elektroniczny wyciąg z operatu szacunkowego
  06/08/2015
  W Dzienniku Ustaw z dnia 15 lipca 2015 roku (poz. 985) została opublikowana ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowelizacja swoim zakresem obejmuje wprowadzenie nowych zasad waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości. W niniejszym wystąpieniu chcielibyśmy jednak przede wszystkim omówić zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami dotyczące doprecyzowania zakresu wyciągu z operatu szacunkowego, który rzeczoznawcy majątkowi są zobligowani przekazywać organom prowadzącym kataster nieruchomości, a także trybu przekazywania wyciągu, który po wejściu w życie ustawy, będzie następował za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, po jego podpisaniu podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
 • Informacja o działalności Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
  02/08/2015
  Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych jest dobrowolnym związkiem samorządnych organizacji posiadających osobowość prawną - stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych. Działa z upoważnienia, na rzecz i w interesie sfederowanych stowarzyszeń. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych powstała w 1993 r. Założyło ją 15 stowarzyszeń. Obecnie skupia 25 regionalnych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych (dodatkowo, niektóre nich mają strukturę oddziałową, np. PSRWN  posiada 14 oddziałów terenowych), reprezentujące w sumie około 4 tysiące członków. Głównym celem działalności PFSRM jest tworzenie warunków do profesjonalnego rozwoju zawodowego rzeczoznawców, w tym reprezentowanie interesów środowiska w relacjach z instytucjami publicznymi oraz podejmowanie działań na rzecz rozwiązań legislacyjnych  i stosowania zasad etycznych służących ułatwianiu i przejrzystości obrotu nieruchomościami. 
 • Wątpliwości w sprawie definicji zaimka „kilkanaście” wyjaśnione
  23/07/2015
  W związku ze zgłaszanymi przez rzeczoznawców majątkowych wątpliwościami odnoszącymi się do prawidłowej definicji zaimka „kilkanaście” Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych podjęła działania w celu wyjaśnienia zgłoszonych wątpliwości. Definicja ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia formalnego wypełnienia dyspozycji zawartej w § 4 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207 poz. 2109 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którą „przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się co najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się w drodze korekty średniej ceny nieruchomości podobnych współczynnikami korygującymi, uwzględniającymi różnice w poszczególnych cechach tych nieruchomości”. 
 • Pierwszy Kongres TEGoVA - Bukareszt 9 lipca 2015 r.
  22/07/2015
  Pierwszy Kongres TEGoVA zorganizowany został pod patronatem TEGoVA przez rumuńskie stowarzyszenie ANEVAR. Podczas Kongresu prezentowane i dyskutowane były najistotniejsze i najbardziej aktualne tematy związane z wyceną nieruchomości. Michael MacBrien mówił o europejskich regulacjach prawnych w Unii Europejskiej, które wpływają na zmiany zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Krzysztof Grzesik - Prezydent TEGoVA w swoim wystąpieniu zwracał uwagę na problem związany z dużą liczbą standardów wyceny nieruchomości, które mają zdefiniowaną wartość rynkową, we wszystkich jest ona bardzo podobna, ale nie taka sama. Na przykład IVS odwołują się do pojęcia Highest and Best Use, a na przykład EVS czy RICS odwołuje się do Hope Value.
vintage-erotic