Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy


Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy zarejestrowało swoją działalność w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy dnia 4 kwietnia 1995 roku. Grupa założycielska pod przewodnictwem Wojciecha Makowieckiego, Ligii Makarczyk i Ryszard Deja opracowała wówczas Statut Stowarzyszenia, w którym określono cel i formę działania Stowarzyszenia: „Głównym celem działalności Stowarzyszenia  Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy jest dążenie do stworzenia profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości, jego rozwoju i sprawnego funkcjonowania oraz troska o przestrzeganie na tym rynku etyki zawodowej”.

Dnia 31 maja 1995 r. Walne Zebranie Członków SRM w Bydgoszczy wybrało pierwszego Prezesa Stowarzyszenia – Wojciecha Makowieckiego, oraz Zarząd w składzie: Jan Dygas – Wiceprezes, Wanda Kosiorowska – sekretarz, Adam Iskra – skarbnik, Józef Neumann – członek Zarządu. W tym dniu również Walne Zebranie podjęło uchwałę o przystąpieniu SRM w Bydgoszczy do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Dnia 24 września 1995 r. Uchwałą Rady Krajowej PFSRM, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy przyjęte zostało w poczet członków Polskiej Federacji  Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy.

Również we wrześniu 1995 roku członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę o przyjęciu do stosowania „Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych” opracowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a także uchwałę o podjęciu przez Stowarzyszenie organizacji egzaminów państwowych na uprawienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Zorganizowane przez Stowarzyszenie egzaminy na  odbyły się w dniach 20 – 22 marca 1997 roku. Egzamin pisemny odbywał się w budynku Rektoratu Akademii Medycznej, a egzamin ustny w obiektach sportowych Wojskowego Klubu Sportowego Zawisza. Stowarzyszenie gościło wówczas Komisję Egzaminacyjną w składzie: prof. Ryszard Cymerman, Elżbieta Kasperek, Tadeusz Jankiewicz, Władysław Pakiet – Przewodniczący, Andrzej Śliwowski, Bolesław Rusak. Do egzaminu przystąpiło 18 osób, z czego aż 17 osób uzyskało tytuł rzeczoznawcy majątkowego.  Dnia 25 maja 1997 r. w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego odbyło się uroczyste wręczenie uprawnień zawodowych, przy udziale Prezesa i członków Zarządu SRM w Bydgoszczy oraz Henryka Jędrzejewskiego, pełniącego wówczas funkcję Dyrektora Departamentu Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, i Stefana Pastuszewskiego – Wiceprezydenta Miasta Bydgoszczy.

Kolejne lata działalności Stowarzyszenia to liczne spotkania edukacyjne oraz towarzyskie członków Stowarzyszenia, które odbywały się między innymi w ulubionym miejscu spotkań rzeczoznawców – Klubie Pomorskiego Okręgu Wojskowego, na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek, w stadninie konie, czy Borach Tucholskich. Przez prawie 20 lat działalności Stowarzyszenie gościło wiele osób: Sędziów, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Architekta Miasta, oraz liczne uznane autorytety w dziedzinie gospodarki nieruchomościami. Od lat dużą popularnością cieszą się w Stowarzyszeniu warsztaty prowadzone przez członków stowarzyszenia i kierowane do członków stowarzyszenia.

Główne statutowe cele działalności Stowarzyszenia:
 • Reprezentowanie członków  stowarzyszenia  w ochronie  ich interesów zawodowych wobec władz państwowych.
 • Propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania.
 • Promowanie działalności członków stowarzyszenia.
 • Udzielanie członkom stowarzyszenia  samopomocy prawnej i zawodowej.
 • Dbanie o wysoki poziom i kwalifikacje rzeczoznawców.
 • Inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele naszego stowarzyszenia.
 • Inicjowanie i opiniowanie aktów prawych.

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia w SRM w Bydgoszczy trwa 3 lata. Pierwsze 3 kadencje funkcję Prezesa pełnił Wojciech Makowiecki, który do dnia dzisiejszego pełni zaszczytną funkcję Prezesa Honorowego Stowarzyszenia.  

W 2004 roku na Prezesa Stowarzyszenia została wybrana Elżbieta Majewska.
Od 2010 roku funkcję tą pełni Joanna Grzesiak.

Stowarzyszenie liczy obecnie 72 członków.

Ostatnie Zebranie Wyborcze Członków SRM w Bydgoszczy odbyło się w lutym 2015 r., podczas którego wybrano skład Zarządu SRM w Bydgoszczy na kadencję 2015 – 2018: Prezes: Joanna Grzesiak, Zarząd: Wiceprezes: Ewa Wood, Sekretarz: Izabela Naporska, Skarbnik: Katarzyna Skibińska, Członek Zarządu:  Danuta Komorowska - Błaszak.

Przedstawiciele Stowarzyszenia w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju:
 •  Małgorzata Krajewska – Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. szacowania nieruchomości,
 • Wanda Kosiorowska – Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, sekcja rzeczoznawców majątkowych.

Przedstawiciele Stowarzyszenia  w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych:

 • Radosław Gaca – Przewodniczący Komisji Standardów,
 • Ewa Wood – Członek Komisji Arbitrażowej PFSRM.

dodano: Czwartek, 27/10/2016 22:04

ostatnia aktualizacja: Czwartek, 27/10/2016 22:11


Galeria

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny