Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych


Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych istnieje od 1992 roku. Zostało zarejestrowane dn. 27.11.1992 r. w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.
W 2017 r. Stowarzyszenie będzie obchodziło 25-tą rocznicę swojej działalności.
Wg stanu na koniec III kwartału 2017 r. WSRM liczy 798 osób - członków zwyczajnych, w tym 742 rzeczoznawców majątkowych posiadających uprawnienia zawodowe.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia jest niekwestionowany ojciec naszego zawodu - pan Henryk Jędrzejewski (b. długoletni dyrektor departamentu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Ministerstwie Infrastruktury).

Przewodniczącym Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych jest profesor Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Mieczysław Prystupa, autor wielu publikacji naukowych w dziedzinie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw.
Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych od 2017 roku wydaje czasopismo pn. „Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw”.

„Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw” jest tworzony przez zespół doświadczonych redaktorów, a zespół redakcyjny tworzą wybitni rzeczoznawcy majątkowi z całej Polski. Redaktorem naczelnym kwartalnika jest prof. Mieczysław Prystupa, który przez 22 lata kierował redakcją kwartalnika „Rzeczoznawca Majątkowy”.

Przewodniczącą Rady Naukowej jest prof. Elżbieta Mączyńska, szefowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej.

Członkiem kolegium kwartalnika ds. gospodarki nieruchomościami jest mgr inż. Henryk  Jędrzejewski były dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Na łamach kwartalnika publikowane są artykuły dotyczące metodologii wycen nieruchomości i przedsiębiorstw, znajdą się tu także analizy dotyczące prawa; gospodarki nieruchomościami.
Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych należy do związku stowarzyszeń - Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, od samego powstania PFSRM.
Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w pracach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych:
 • Kol. Leszek Cieciura, Maria Duciak, Romuald Gromulski, Anna Morawska-Świetliczko, Elwira Laskowska, Anna Szelągowska są arbitrami - członkami Komisji Arbitrażowej PFSRM.
 • Członkami Komisji ds. Standardów Zawodowych są kol. Zbigniew Brodaczewski, Marcin Malmon, Monika Szapiro-Nowakowska, Kazimierz Roguski.
 • W Komisji ds. szkoleń uczestniczy kol. Krzysztof Trynkos.
 • Regionalnym Pełnomocnikiem Zarządu PFSRM ds. Praktyk Zawodowych jest kol. Jolanta Smolińska.
 • Członkami Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej są: prof. Mieczysław Prystupa, prof. Wojciech Wilkowski, Tomasz Klusek, Elwira Laskowska, Jerzy Pindelski, Monika Szapiro-Nowakowska.Natomiast kol. Zbigniew Brodaczewski jest przewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Członkami Komisji Odpowiedzialności Zawodowej – są: kol. Krzysztof Bratkowski, Kazimierz Rygiel, Ewelina Turek-Czecharowska, Grzegorz Szaraniec.
Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych już tradycyjnie nadaje priorytet dla szkolenia i doskonalenia zawodowego swoich członków. Zarząd WSRM bardzo poważnie podchodzi do zapisanego w ustawie obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Realizowany w Stowarzyszeniu program szkoleń jest przydatny w pracy zawodowej rzeczoznawcy majątkowego, pogłębia jej specjalistyczny i ekspercki charakter.

Szkolenia realizowane są zarówno systemem zleceniowym, jak i siłami własnymi. Zamawiane są prelekcje osób nie będących członkami Stowarzyszenia - uznanych specjalistów w zakresie metodologii wycen oraz nauk towarzyszących wycenie praw majątkowych. Wykorzystywana jest jednak także i własna wiedzą oraz doświadczenie zawodowe. Zarząd WSRM wychodzi bowiem z założenia, że każdy rzeczoznawca majątkowy - członek WSRM opanował perfekcyjnie jakiś segment teorii lub praktyki wyceny, a swoje przemyślenia może i powinien przedstawić na forum zebrania szkoleniowego.

Tematyka szkoleń dostosowywana do bieżących potrzeb wynikających ze specyfiki warsztatu pracy rzeczoznawcy majątkowego oraz ze zmian przepisów prawa i standardów zawodowych. Wycena praw majątkowych jest traktowana obszernie: w programie szkolenia i doskonalenia zawodowego są uwzględniane - oprócz szacowania nieruchomości - także zagadnienia dotyczące wyceny środków trwałych oraz określania wartości zorganizowanych podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw).

Zebrania szkoleniowe WSRM mają charakter otwarty, może wziąć w nich udział każdy. Członkowie Stowarzyszenia mają jednak wstęp wolny, w ramach na bieżąco uregulowanych składek (składka organizacyjna w WSRM wynosi od maja 2017 r., 30 zł/mies. od osoby). Dla osób niebędących członkami WSRM ustalana jest każdorazowo opłata za udział w zajęciach szkoleniowych. Informacje o organizowanych szkoleniach zamieszczane są na stronie internetowej Stowarzyszenia. Członkowie WSRM mogą sobie również stamtąd pobrać konspekty w wersji elektronicznej, przygotowane przez wykładowców.

Twórcą i administratorem strony internetowej Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych  www.wsrm.waw.pl  jest członek Stowarzyszenia, kol. Tomasz Bieliński.
Zgodnie ze statutem WSRM wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się co 3 lata.

W kwietniu 2017 r. wybrano następujące składy osobowe zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego:

Zarząd WSRM:
 • Mieczysław Prystupa - przewodniczący
 • Leszek Cieciura - zastępca przewodniczącego
 • Elwira Laskowska - sekretarz
 • Maria Duciak – skarbnik
 • Agnieszka Bitner-Fiałkowska
 • Aldona Góźdź
 • Joanna Monika Szapiro-Nowakowska
 • Kazimierz Rygiel - sprawy szkoleń
Komisja Rewizyjna:
 • Tomasz Ciodyk – przewodniczący
 • Romuald Gromulski
 • Anna Morawska-Świetliczko
 • Jerzy Wojciech Derski
 • Marek Grabowski

Sąd Koleżeński:
 • Włodzimierz Szymanowicz - przewodniczący
 • Zbigniew Baranowski - zastępca przewodniczącego
 • Anna Więckowska - sekretarz
 • Małgorzata Jankowska
 • Anna Szelągowska


dodano: Czwartek, 27/10/2016 22:51

ostatnia aktualizacja: Wtorek, 21/11/2017 14:38


Galeria

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny