Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości


Omnia tempus edax depascitur, omnia carpit.
Omnia sede movet, nil sinit esse diu.
Wszystko niszczący czas pożera, wszystko trawi.
Wszystko rusza z miejsca, niczemu nie pozwala istnieć długo

KRÓTKA HISTORIA PSRWN
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości jest najliczniejszym Stowarzyszeniem wchodzącym w skład Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.  

Członkowie Stowarzyszenia są współtwórcami podstaw organizacyjnych, naukowych i prawnych zawodu. Zawód wiele zawdzięcza aktywności ówczesnych  dyrektorów departamentów Andrzeja Szymczaka i Henryka Jedrzejewskiego. Już w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne z 1989 r. wprowadzono zapis określający uprawnienia zawodowe w zakresie: „8) szacowanie nieruchomości”.

PSRWN powstało w 1991 r.  W listopadzie tego roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia, a już w lutym 1992 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie dokonał rejestracji PSRWN z siedzibą w Olsztynie. Pierwszy Walny Zjazd odbył się w lipcu 1992 r. Od tego czasu rozpoczął się burzliwy rozwój Stowarzyszenia. Powstawały kolejne  Oddziały Terenowe: w Szczecinie, Ciechanowie, Opolu, Olsztynie, Warszawie, Zielonej Górze, Koszalinie, Lublinie, Słupsku, Łodzi. W 1993 r. powstały następne Oddziały: w Bydgoszczy, Elblągu, Katowicach, Pile, Wrocławiu, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim, Wałbrzychu, Poznaniu, Ostrołęce, Siedlcach, Rzeszowie, Płocku, Giżycku, Łomży, Sopocie i Białymstoku. W 1993 r Stowarzyszenie skupiało 2300 osób w 27 Oddziałach Terenowych.

W grudniu 1992 r. na I Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Częstochowie prof. Andrzej Hopfer zgłosił wniosek o powołanie „związku stowarzyszeń” o charakterze federacji. W 1993 r. rozpoczęto prace, z udziałem PSRWN, nad zorganizowaniem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Lata następne w PSRWN i PFSRM to prace nad ustawą o gospodarce nieruchomościami, nad standardami zawodowymi, to liczne konferencje rzeczoznawców, studia, seminaria, doskonalenie zawodowe, to egzaminy, to krzepniecie zawodu. W historii Stowarzyszenia, a także Federacji złotymi zgłoskami zapisało się wielu wybitnych społeczników a przede wszystkim niezapomniany Wacław Kłopociński.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości zwane dalej PSRWN, jest dobrowolną, samorządną, pozarządową organizacją społeczną rzeczoznawców majątkowych i kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego i Statutu PSRWN. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Obecnie Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości zrzesza 573 członków.

Podstawowym celem PSRWN jest wyrażanie dążeń i osiągnięć środowiska rzeczoznawców oraz występowanie na rzecz jego potrzeb wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych. PSRWN realizuje wymieniony cel w szczególności przez:
  • reprezentowanie członków PSRWN oraz ochronę ich interesów zawodowych,
  • propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowania ich przestrzegania przez członków PSRWN,
  • promowanie działalności członków PSRWN,
  • udzielanie członkom PSRWN pomocy prawnej i zawodowej,
  • dbanie o wysoki poziom i kwalifikacje Rzeczoznawców,
  • inicjowanie i wdrażanie badań, rozwiązań i projektów służących doskonaleniu metod i technik wyceny,
  • inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele PSRWN,
  • współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania,
  • prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej, w tym prowadzenie praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych,
  • opiniowanie aktów prawnych.

Władze PSRWN w IX kadencji (2016-2019)
Andrzej Hopfer – Prezydent PSRWN
A. Członkowie Prezydium
Jerzy Filipiak – Vice Prezydent
Krzysztof Lewandowski – Vice Prezydent
Edward Oszmiański – Vice Prezydent
Roman Bisping – Skarbnik
Zygmunt Zygmuntowicz – Członek Prezydium
B. Członkowie Zarządu Głównego z wyboru
Adam Iller – Członek
Iwona Peła-Wlazeł – Członek
Sebastian Kokot – Członek
Zbigniew Zysk– Członek
C. W posiedzeniach Zarządu biorą udział z prawem głosu przewodniczący oddziałów.
D. Komisja Rewizyjna
1. Anna Mysiak – Przewodnicząca
2.Jan Olchówka – Wiceprzewodniczący
3. Renata Maroszek – Sekretarz
4. Marek Pijanowski – Członek
5. Grażyna Wojciechowska – Członek
E. Sąd Koleżeński
1. Jerzy Lewandowski – Przewodniczący
2. Lech Stosio – Wiceprzewodniczący
3.Janusz Rosuł – Sekretarz
4. Maria Figiel – członek
5. Sylwia Hilarowicz – członek
Stali Delegaci PSRWN do Rady Krajowej PFSRM
1. Andrzej Hopfer
2. Lewandowski Krzysztof
Delegat PSRWN do Rady Krajowej FSNT- NOT
1. Lewandowski Krzysztof

dodano: Czwartek, 27/10/2016 22:58

ostatnia aktualizacja: Czwartek, 27/10/2016 23:01

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny