Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych


Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze rozpoczęło swoją historię, wpisem dnia 13 marca 1992 roku do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Zielonej Górze,  pod nazwą Stowarzyszenia Ekspertów Wyceny Nieruchomości w Zielonej Górze.  Stowarzyszenie założyło 22 członków i z latami stawało się największym stowarzyszeniem rzeczoznawców majątkowych w zachodniej części Polski,  licząc ok. 200 osób. Członkami stowarzyszenia były osoby zamieszkujące nie tylko województwo zielonogórskie i gorzowskie, ale także legnickie, wrocławskie, jeleniogórskie, wałbrzyskie, leszczyńskie i poznańskie. Zmiana obecnej nazwy stowarzyszenia zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 25 czerwca 2001 roku.

Funkcję szefa stowarzyszenia w latach 1992 - 2000 pełnił Henryk Malicki.  Od 2000 do 2011 roku funkcję Przewodniczącego Stowarzyszenia pełnił Józef Maśko,  natomiast od 2011 roku funkcję tą sprawuje Henryk Masternak.

Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze obecnie liczy       67 członków ( w tym: kobiet 34 % ,  mężczyzn  66 %).  Obecne władze Stowarzyszenia  swoją kadencję rozpoczęły  jesienią 2011roku, Zarząd stanowi siedem osób, w którego  skład wchodzą :
  • Przewodniczący - Kol. Henryk Masternak
  • Wiceprzewodniczący - Kol. Józef Maśko
  • Wiceprzewodniczący - Kol. Tadeusz Reutt
  • Sekretarz - Kol. Olga Medwediuk
  • Skarbnik - Kol. Urszula Paprocka
  • Członek - Kol. Sławomir Czermiński
  • Członek - Kol. Jerzy Zych

Stowarzyszenie od 1993 roku  jest członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Głównym zadaniem utworzonego w 1992 roku stowarzyszenia było prowadzenie w szerokim zakresie szkoleń dla wszystkich członków stowarzyszenia, zainteresowanych uzyskaniem państwowych uprawnień do wykonywania zawodu w zakresie szacowania nieruchomości. Jedną z bardzo ważnych czynności było organizowanie egzaminów dla kandydatów na uzyskanie uprawnień państwowych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy. Stowarzyszenie Ekspertów Wyceny Nieruchomości zorganizowało kilka takich sesji egzaminacyjnych. Stowarzyszenie organizowało i organizuje szkolenia dla rzeczoznawców,  a także dla szerokiej grupy pracowników urzędów administracji państwowej i samorządowej w zakresie zagadnień związanych z problematyką nieruchomościową.

Zajęcia na sesjach szkoleniowych prowadzili pracownicy naukowi z wielu wyższych uczelni,  a także przedstawiciele Ministerstwa Budownictwa oraz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Najbardziej w pamięci rzeczoznawców utrwaliły się takie osoby, jak Henryk Jędrzejewski, Andrzej Hopfer, Andrzej Kalus, Ryszard Źróbek, Ryszard Cymerman, Teresa Łaguna, czy Monika Nowakowska.

W 1995 roku w środowisku zielonogórskich ekspertów ds. szacowania nieruchomości podjęta została inicjatywa organizowania w okresach letnich profesjonalnych, 3 – dniowych  konferencji szkoleniowych na określone tematy pod hasłem „Lubuskie Lato Rzeczoznawców Majątkowych”. W okresie do 2002 roku zorganizowano 7 takich konferencji. Zjazdy te miały charakter otwarty, brało w nich udział od 120 do 160 osób, można powiedzieć że były to bardzo znane i cenione spotkania szkoleniowe i integracyjne (jedne z pierwszych w kraju) dla licznej już grupy ekspertów szacowania nieruchomości -  rzeczoznawców z całej Polski.  Głównymi tematami dyskusyjnymi były problemy związane z wyceną nieruchomości zabytkowych, terenów zielonych, gruntów zajętych na wydobywanie kopalin, wycena nieruchomości rolnych i leśnych, opłaty za użytkowanie wieczyste i szereg innych. Jeden dzień każdej konferencji poświęcony był na zwiedzanie nieruchomości powiązanej z tematyką zjazdu szkoleniowego a także z oglądaniem ciekawych zabytków Ziemi Lubuskiej (m. in. : Międzyrzecki Rejon Umocniony, zamki w Łagowie i Żarach, pałace w Lubniewicach, Żaganiu, Rydzynie itp.). Organizatorzy dbali również o dodatkowe atrakcje, np.: Turniej rycerski w Łagowie, grzybobranie w lasach sławskich, biesiady uczestników przy ognisku oraz zabawy taneczne przy akompaniamencie muzyki. Największe zasługi w rozwoju aktywności stowarzyszenia i  zapoczątkowania integracji środowiska rzeczoznawców należy przyznać jego wieloletniemu szefowi – Henrykowi Malickiemu, dziś już „seniorowi”.  W 2003 roku „Lubuskie Lato Rzeczoznawców Majątkowych” zastąpione zostało nową formą szkolenia z udziałem rzeczoznawców z zagranicy i tak rozpoczęły się „Konferencje Polsko-Niemieckie”. We wrześniu 2013 roku zorganizowana zostanie już piąta, kolejna taka konferencja.  Na spotkaniach z naszymi partnerami z Niemiec omawiamy tematy najbardziej nurtujące nasze środowisko oraz staramy się rozwiązywać problemy z jakimi spotykamy się na rynku nieruchomości. Prezentowane są tematy związane z wyceną nieruchomości, np. niemiecki a polski kataster nieruchomości, zasady określania wartości nieruchomości dla różnych celów w Polsce i w Niemczech,  przepisy praw majątkowych za granicą i w kraju itp. Referaty wygłaszają rzeczoznawcy polscy, jak i niemieccy, a owocem konferencji jest wydanie dwujęzyczne zawierające poruszaną tematykę.

Przez okres dwudziestoletniego  istnienia  stowarzyszenia nasze  spotkania koleżeńskie z charakteru szkoleniowego połączonego z warsztatami w terenie, nabrały  formę profesjonalnych dyskusji, na które  zapraszamy najlepszych specjalistów z branży.

Wielu członków naszego stowarzyszenia powoływanych było i jest do uczestnictwa w pracach Komisji Kwalifikacyjnej  czy Komisji Odpowiedzialności Zawodowej jak : Henryk Malicki, Józef Maśko,  Jacek Korentz,  Henryk Masternak,  Tadeusz Reutt.  W pracach Komisji działających przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych uczestniczyli i uczestniczą:  Józef Maśko, Henryk Masternak, Jerzy Zych, Urszula Paprocka i Małgorzata Sikora.

Kilku naszych członków - rzeczoznawców majątkowych zostało wyróżnionych  Złotą Odznaką Federacji : Henryk Malicki, Józef Maśko, Urszula Paprocka, Tadeusz Reutt.

Ponadto w  strukturach  LSRM obecnie działają: Komisja Rewizyjna,  której  przewodniczącym jest Romuald Królczyk oraz Komisja  Oceniająca poprawność sporządzania operatów szacunkowych , której przewodniczącym jest Sławomir Czermiński.  Funckję Pełnomocnika stowarzyszenia ds. praktyka zawodowych pełni Tadeusz Reutt.

Zarząd LSRM  zachęca członków do brania aktywnego udziału w życiu stowarzyszenia. W biurze stowarzyszenia znajduje się podręczna biblioteka, z której można skorzystać w codziennej pracy rzeczoznawcy. Stowarzyszenie posiada stronę internetową www.lsrmzgora.pl,  jest w trakcie zakładania bazy danych o transakcjach, organizuje praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych i nie zaprzestaje dbać o wiedzę członków organizując szkolenia, konferencje oraz warsztaty.

dodano: Czwartek, 27/10/2016 23:05

ostatnia aktualizacja: Czwartek, 27/10/2016 23:07


Galeria

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny