Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych


Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zostało powołane do życia postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 19 czerwca 1992 roku. Siedziba Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych mieści się w Łodzi, przy ulicy Wólczańskiej 51.

Zmieniająca się od początku lat dziewięćdziesiątych sytuacja gospodarczo – polityczna kraju, jak również tworzenie się gospodarki rynkowej spotęgowały starania grupy łódzkich rzeczoznawców majątkowych pragnących stworzenia ram organizacyjnych dla działania coraz większej grupy ludzi zajmujących się profesjonalnie wycenami nieruchomości.

Grupa założycielska liczyła 24 osoby. Zapał i zaangażowanie pierwszych członków stowarzyszenia spowodowały jego szybki rozwój. Dziś liczba członków Stowarzyszenia przekroczyła już 100 osób. Do swojego grona członkowie Stowarzyszenia zapraszają każdego rzeczoznawcę majątkowego, który posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest dążenie do stworzenia profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości, jego rozwoju i sprawnego funkcjonowania oraz dbałość o przestrzeganie na tym rynku zasad etyki zawodowej. Stowarzyszenie w trakcie swego istnienia rozwijało swą działalność we wskazanych poniżej kierunkach:
•    kształtowanie zasad etyki zawodowej,
•    działanie na rzecz rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego,
•    integracja środowiska,
•    tworzenie warunków dla powstania samorządu zawodowego,
•    ochrona praw zawodowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
•    reprezentowanie członków stowarzyszenia wobec organów i instytucji lokalnych oraz na forum Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
Od początku istnienia Stowarzyszenia ludzie tworzący tą organizację wykazywali się wysokimi kwalifikacjami, zainteresowaniem zawodem oraz pełnym oddaniem w realizacji celów statutowych.

Struktura organizacyjna ŁSRM
Władze Stowarzyszenia stanowią Walne Zgromadzenie członków, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Skład Zarządu
•    Prezes Zarządu - ANDRZEJ ZARYCHTA
•    Wiceprezes Zarządu - TOMASZ CIEŚLAK
•    Sekretarz - ELŻBIETA KREPSKA
•    Skarbnik - MAREK JABŁOŃSKI
•    Członek Zarządu - MATEUSZ BIELEWSKI
•    Członek Zarządu - ROBERT KOŁODZIEJCZYK

•    Pełnomocnik Zarządu - JACEK DUKAT

Skład Komisji Rewizyjnej
•    Przewodniczący Komisji - EWA NIEWIADOMSKA
•    Członek Komisji – MAGDALENA FRAŃCZUK
•    Członek Komisji - MAŁGORZATA KANIEWSKA

W ramach struktury organizacyjnej działają również komisje stowarzyszeniowe:

Komisja Etyki  
W skład komisji wchodzą :
•    Przewodniczący Komisji - JAN JURAŚ
•    Członek Komisji - MICHAŁ WIERZBICKI
•    Członek Komisji - EWA ROGOWSKA
Komisja Etyki Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych działa dla dobra zawodu rzeczoznawcy majątkowego, jako zawodu zaufania publicznego w następującym zakresie:
1.Komisja orzeka o zgodności postępowania rzeczoznawców majątkowych z zasadami określonymi w Kodeksie Etyki Zawodowej.
2.Komisja rozpatruje sprawy dotyczące członków Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
3.Komisja rozpatruje sprawy wniesione przez:
◾ Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
◾ Członków Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
◾ Zleceniodawców operatów szacunkowych, w tym Sądów.
Komisja rozpatruje sprawy złożone w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem skargi.
Komisja nie rozpatruje spraw zgłoszonych jako anonim.

Komisja Pojednawczo – Arbitrażowa
W skład komisji Pojednawczo – Arbitrażowej  wchodzą :
•    Renata Snawadzka – Przewodnicząca Komisji
•    Eugeniusz Kuzior - z-ca Przewodniczącej Komisji
•    Anna Konopka
•    Magdalena Frańczuk
•    Katarzyna Wróblewska
•    Jolanta Galia
•    Krystyna Łuczak
•    Magda Stępniak

Komisja Pojednawczo-Arbitrażowa działa w oparciu o statut Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych i regulamin przyjęty przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 kwietnia 2018 r.
Komisja Pojednawczo-Arbitrażowa jest powołana w celu :
a)  prowadzenia mediacji w sprawach wyceny nieruchomości w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 17 listopada 1964r. kodeks postępowania cywilnego.
b)  dokonywania ocen prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Postępowanie przed Komisją Pojednawczo-Arbitrażową jest odpłatne.


Inna działalność stowarzyszenia

Praktyki zawodowe

System praktyk zawodowych funkcjonuje zgodnie z Rozporządzeniem z Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 328 ze zm.).
W obowiązującym systemie funkcję organizatora praktyk zawodowych pełni PFSRM, która tworzy i aktualizuje listę prowadzących praktykę zawodową.

W sprawach związanych z praktykami należy kontaktować się z Pełnomocnikiem PFSRM ds. praktyk zawodowych Mateuszem Bielewskim, tel. kom. 663 258 909, email: m.bielewski@op.pl

Osoba zamierzająca rozpocząć praktykę powinna przedłożyć:
1.    Pisemną zgodę prowadzącego.
2.    Wniosek o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika.
3.    Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez prowadzącego.
4.    Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez praktykanta.
5.    Oświadczenie o spełnieniu warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej.
6.    Oświadczenie o zapoznaniu się oraz akceptacji zasad prowadzenia i odbywania praktyk zawodowych przy Łódzkim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych.
7.    Kopię świadectwa ukończenia studiów z zakresu wyceny lub dokument potwierdzający ich odbywanie przez kandydata.
8.    Dowód wniesienia opłaty za wydanie dziennika praktyk na rzecz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. Nr konta: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574. Od dnia 1 marca 2022 r. zmienia się opłata za wydanie dziennika praktyk i wynosić będzie 169,88 zł- kwota ta odpowiada 3 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2021, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z dn. 09.02.2022r.
9.    Dowód wniesienia opłaty 500 zł za koordynację praktyk zawodowych na rzecz Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Łodzi. Nr konta: 11 1020 3352 0000 1102 0010 6732.
10.    Umowę z PFSRM w sprawie prowadzenia praktyk zawodowych podpisaną w dwóch egzemplarzach przez prowadzącego wraz z parafowanymi załącznikami nr 1, 2 i 3.
11.    Zgłoszenie prowadzącego praktykę zawodową.
12.    Zgłoszenie osoby uprawnionej.
13.    Kopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych osobie uprawnionej.
Jeżeli rzeczoznawca związany jest już umową, o której mowa w pkt. 10, dokumentów wymienionych w pkt. od 10 do 13 nie składa się ponownie.
Aktualną wysokość opłaty za wydanie dziennika praktyk, opis przepisów prawa oraz wymogów i procedur znajdziecie Państwo na stronie internetowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, w zakładce praktyki zawodowe.
 

Patronat stowarzyszenia

Łódzkie Stowarzyszenie Analityków Rynku Nieruchomości (http://www.lsarn.eu) kontynuuje działalność BAZY funkcjonującej od 2003 roku w oparciu o umowę cywilnoprawną Sygnatariuszy oraz Stowarzyszenia Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości zarejestrowanego w 2015 roku.

Stowarzyszenie jest powołane w celu tworzenia analiz rynku nieruchomości niezbędnych dla potrzeb wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Zadaniami Stowarzyszenia są:
1) Podnoszenie jakości oraz wiarygodności operatów szacunkowych oraz opinii sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych.
2) Pozyskiwanie informacji o rynku nieruchomości w zakresie niezbędnym do realizacji celu określonego w p. 1.
Narzędziem służącym do realizacji tych zadań jest Baza Informacji o Rynku Nieruchomości tworzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
Członkami Stowarzyszenia są wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi posiadający stosowne uprawnienia w rozumieniu ustawy dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
W skład Zarządu ŁSARN wchodzą :
•    Tomasz Cieślak – Prezes Zarządu
•    Alicja Sacharz
•    Blanka Krzemińska-Freda
•    Jacek Dukat

Stowarzyszenie opracowuje coroczne analizy rynku łódzkiego.
– Pierwsza analiza powstała w roku 2009 i objęła lata 2005-2009.
– Druga analiza powstała w roku 2011 i objęła lata 2009-2010.
– Trzecia analiza powstała w roku 2012 i objęła lata 2000-2011.
– Czwarta analiza powstała w roku 2013 i objęła lata 2011-2012.
– Piata analiza powstała w roku 2014 i objęła lata 2012-2013.
– Szósta analiza powstała w roku 2015 i objęła lata 2013-2014.
– Siódma analiza powstała w roku 2016 i objęła lata 2014-2015.
– Ósma analiza powstała w roku 2017 i objęła lata 2015-2016.
– Dziewiąta analiza powstała w roku 2018 i objęła lata 2016-2017.
– Dziesiąta analiza powstała w roku 2019 i objęła lata 2017-2018.
– Jedenasta analiza powstała w roku 2020 i objęła lata 2018-2019
– Dwunasta analiza powstała w roku 2021 i objęła lata 2019-2020
Stowarzyszenie opracowuje także inne analizy rynku.
– Lokale mieszkalne na rynku wtórnym w Łodzi – trend czasowy w latach 2013-2017.
– Stacje paliw w Polsce w latach 2008-2018.
Analizy ukazującą trendy i podstawowe zależności zaistniałe na łódzkim rynku nieruchomości.
Analizy mogą służyć jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu wycen, lecz nie zastępuję analizy rynku jako elementu operatu szacunkowego.


dodano: Czwartek, 27/10/2016 23:09

ostatnia aktualizacja: Piątek, 13/05/2022 12:35


Galeria

Kodeks Etyki Zawodowej
Rzeczoznawców Majątkowych

Rzeczoznawca Majątkowy
Czasopismo PFSRM

Europejskie Standardy Wyceny
edycja 9-2020

System uznania zawodowego rzeczoznawców majątkowych REV

Sklep Online

Spis treści kwartalnika
"Rzeczoznawca Majątkowy"
nr 1-108

Ten widok nie jest dostępny